Direct contact? Bel: 020 - 789 33 14

Home > Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.zorgprofz.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zorgprofz. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorgprofz is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Zorgprofz.

Zorgprofz streeft naar een zo actueel en gebruiksvriendelijk mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de website www.zorgprofz.nl kunt u via hallo@zorgprofz.nl aan ons kenbaar maken.

De informatie op deze website wordt (vrijwel) dagelijks aangevuld. Wij behouden ons het recht voor het aanbrengen van eventuele wijzigingen zonder enige kennisgeving. Zorgprofz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij (bijv. via hyperlinks) verwijzen. Zorgprofz is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.zorgprofz.nl op deze pagina.